色欲香天天天综合网站

 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>
 • Jeste?my zamkni?ci
  Masz pytanie?

  Are you interested in one of these vehicles?

  Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


  Transport

  Transport maszyn do dowolnego miejsca w Europie

  Transport maszyn na terenie Europy

  Zdajemy sobie spraw? z tego, ?e nasi klienci chc? rozpocz?? korzystanie z ci??kich maszyn od razu po ich zakupie. To w?a?nie z tego powodu transport jest kluczowym elementem w naszej koncepcji kompleksowej obs?ugi.

  Oferujemy transport na terenie ca?ej Europy za po?rednictwem naszej w?asnej floty transportowej i naszej rozleg?ej sieci mi?dzynarodowych firm transportowych. Dzi?ki naszej rozleg?ej sieci firm transportowych i naszej w?asnej flocie transportowej jeste?my w stanie transportowa? maszyny na terenie ca?ej Europy w bardzo konkurencyjnych cenach. Nie tylko w przypadku zakupu maszyny od nas, ale równie? gdy potrzebujesz transportu w?asnej maszyny. Mo?esz zawsze skontaktowa? si? z naszym dzia?em transportu, aby omówi? dost?pne opcje.

  Transport do wszystkich europejskich portów

  Ka?dego dnia dostarczamy kilkadziesi?t maszyn do ró?nych europejskich portów dla naszych klientów. Zawsze ch?tnie s?u?ymy pomoc? w zakresie organizacji transportu i dbamy, aby Twoja maszyna trafi?a do wybranego portu w ci?gu 24 godzin od zakupu. Aby pozna? stawki, nale?y skontaktowa? si? z naszym dzia?em transportu, wype?niaj?c odpowiedni formularz kontaktowy

  Port za?adunku Masa ca?kowita Cena transportu
  Amsterdam NL
  0 - 18 tona € 450,-
  18 tona - 26 tona € 525,-
  26 tona - 35 tona € 650,-
  35 tona - 45 tona € 700,-
  45 tona - 52 tona € 800,-
  Rotterdam NL
  0 - 18 tona € 425,-
  18 tona - 26 tona € 475,-
  26 tona - 35 tona € 575,-
  35 tona - 45 tona € 700,-
  Antwerp BE
  0 - 18 tona € 450,-
  18 tona - 26 tona € 475,-
  26 tona - 35 tona € 600,-
  35 tona - 40 tona € 650,-
  40 tona - 45 tona € 750,-
  45 tona - 52 tona € 950,-
  Zeebrugge BE
  0 - 18 tona € 525,-
  18 tona - 26 tona € 575,-
  26 tona - 35 tona € 600,-
  35 tona - 45 tona € 850,-
  * Wszystkie podane ceny maj? charakter orientacyjny i zale?? od typu pojazdu i jego wymiarów.
  W?asna flota transportowa BAS Trucks

  Flota transportowa BAS

  Podczas transportu maszyny staramy si? w jak najwi?kszej mierze korzysta? z naszej w?asnej floty transportowej. Dzi?ki elastycznemu planowaniu mo?emy umówi? dostaw? maszyny praktycznie zawsze ?od r?ki” lub na Twoje ??danie. Dzi?ki du?ej ilo?ci transportowanych pojazdów ka?dego roku cz?sto mo?emy ??czy? ?adunki, co pozwala nam oferowa? najlepsz? cen? za nasze us?ugi transportowe.

  Bezpieczeństwo

  Korzystaj?c z naszych us?ug transportowych, nie tylko oszcz?dzasz czas, ale równie? masz gwarantowan? szybk? dostaw?. Mo?esz czeka? na dostaw? swojej maszyny bez ?adnych obaw. W mi?dzyczasie b?dziemy Ci? informowa? na bie??co o post?pach za po?rednictwem portalu ?My BAS Machinery”.

  Dowiedz si? wi?cej o ?My BAS Machinery”

  Je?li potrzebujesz wi?cej informacji na temat transportu maszyn i sprz?tu budowlanego, skontaktuj si? z nami, klikaj?c poni?szy przycisk i wype?niaj?c formularz kontaktowy.

  Wysy?ka

  Mo?emy równie? zaplanowa? wysy?k? maszyny. Przeczytaj wi?cej na temat naszych us?ug wysy?ki na stronie po?wi?conej wysy?ce.

  色欲香天天天综合网站
 • <li id="kiawm"></li>
 • <label id="kiawm"></label>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <div id="kiawm"><li id="kiawm"></li></div>
 • <small id="kiawm"></small>
 • <div id="kiawm"><button id="kiawm"></button></div>
 • <li id="kiawm"><button id="kiawm"></button></li>